Refactoring

Agilní vývojová praxe softwaru propagovaná pomocí Extreme Programming, ve kterém je kód upraven v rámci základny kódů bez vlivu na externí funkční chování tohoto kódu.


Refactoring

Agile software development practice popularized by Extreme Programming in which code is adjusted within the code base without impacting the external, functional behavior of that code.

Použito v metodice