Sprint Burndown Graf

Tabulka sprintu burndown (nebo "sprinter burndown graph") zobrazuje celkové pracovní hodiny zbývající za den. To ukazuje, kde stojí váš tým, pokud jde o dokončení úkolů, které obsahují položky s nevyužitým produktem, které dosahují cíle sprintu. Osy X představují dny ve sprintu, zatímco osa Y je zbývající úsilí (obvykle v ideálním strojírenském čase).


Sprint Burndown Chart

A sprint burndown chart (or "sprint burndown graph") depicts the total task hours remaining per day. This shows you where your team stands regarding completing the tasks that comprise the product backlog items that achieve the goals of the sprint. The X-axis represents days in the sprint, while the Y-axis is effort remaining (usually in ideal engineering hours).

Použito v metodice