Základní jednotný proces

Agilní metoda pocházející z procesů racionálního sjednoceného procesu (RUP), integrovaného modelu zralosti (Capability Maturity Model Integration - CMMI) a agilních procesů.

Používaný především pro vývoj softwaru, byl vyvinut Ivar Jacobson, jedním z původních přispěvatelů k RUP, jako zlepšení v rámci racionálního jednotného procesu.

Je to praxe zaměřená spíše než na procesy / role. Spoléhá se na oddělení obav, zásadu oddělení výrobku do samostatných částí, z nichž každá se zabývá samostatným zájmem.


Essential Unified Process

An Agile Method sourced from Rational Unified Process (RUP), Capability Maturity Model Integration (CMMI) and Agile processes.

Used primarily for software development, it was developed by Ivar Jacobson, one of the original contributors to RUP, as an improvement on the Rational Unified Process. It is practice centric rather than focused on processes/roles.

It relies on Separation of Concerns, a principle of separating the product into separate sections, each addressing a separate concern.

Použito v metodice