Business cíl

Vysokoúrovňové prohlášení o záměru nebo směru pro organizaci. Obvykle se používá k měření úspěšnosti organizace.


Business goal

High-level statement of intent or direction for the organization. It is usually used to measure organizational success.

Použito v metodice