Dodaný výstup

Výstup architektonické práce, který je specifikovaný, revidovaný, odsouhlasený a podepsaný zodpovědným schvalovatelem. Dodané výstupy jsou zpravidla výstupem projektu a jsou zachovány i po zkončení projektu. Dodané výstupy se mohou přenést do architektonického repositáře.


Output delivered

The output of the architectural work, which is specified, revised, agreed and signed by the responsible authorizing officer. The outputs provided are usually the output of the project and are retained even after the project has ended. The delivered outputs can be transferred to the architectural repository.

Použito v metodice