Dohoda

Ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem služby popisující funkční a kvalitativní parametry pro komunikaci. 


Agreement

Arrangements between provider and recipient of service describing functional and qualitative parameters for communication.

Použito v metodice