Doručitelný

Architektonický pracovní produkt, který je smluvně specifikován a následně formálně přezkoumán, odsouhlasen a podepsán zúčastněnými stranami. Výstupy představují výstup projektů a výstupy, které jsou ve formě dokumentace, budou zpravidla archivovány po dokončení projektu nebo převedeny v architektonické úložiště jako referenční model, standard nebo snímek architektonické krajiny v určitém okamžiku.


Deliverable

An architectural work product that is contractually specified and in turn formally reviewed, agreed, and signed off by the stakeholders. Deliverables represent the output of projects and those deliverables that are in documentation form will typically be archived at completion of a project, or transitioned into an Architecture Repository as a reference model, standard, or snapshot of the Architecture Landscape at a point in time.

Použito v metodice