Enterprise Continuum

Mechanismus kategorizace užitečný pro klasifikaci artefaktů architektury a řešení, jak vnitřních, tak i externích do úložiště architektury, které se vyvíjejí z obecných architektur nadace na architektury specifické pro organizaci.


Enterprise Continuum

A categorization mechanism useful for classifying architecture and solution artifacts, both internal and external to the Architecture Repository, as they evolve from generic Foundation Architectures to Organization-Specific Architectures.

Použito v metodice