Hledisko

Pohled definuje perspektivu, z níž vychází pohled. Jedná se o specifikaci konvencí pro konstrukci a použití zobrazení. Pohled je to, co vidíte; hledisko je místo, odkud hledáte - výhodu nebo perspektivu, která určuje to, co vidíte.


Viewpoint

A viewpoint defines the perspective from which a view is taken. It is a specification of the conventions for constructing and using a view. A view is what you see; a viewpoint is where you are looking from – the vantage point or perspective that determines what you see.

Použito v metodice