Metapohled

Slouží jako vzor nebo šablona pro pohled, na jeho základě se definují jednotlivé pohledy. Metapohled definuje účel a cílovou skupinu pro pohled, způsoby dokumentace pohledu (např. pro vizuální modelování) a způsoby, jakými je využíván (např. pro analýzu).


MetaView

Serves as a pattern or template for a view to define individual views. The metaphor defines the purpose and target group for the view, ways of documenting the view (eg for visual modeling), and the ways in which it is used (for example, for analysis).

Použito v metodice