Obchodní cíl

Časový milník pro organizaci používaný k prokázání pokroku při dosahování cíle.


Business objective

A time-bound milestone for an organization used to demonstrate progress towards a goal.

Použito v metodice