Obecné systémové architektury

Pomáhají při výběru a integraci specifických služeb ze základní architektury při tvorbě obecných (znovupoužitelných) řešení nad více doménami. Mezi charakteristiky obecných systémových architektur patří:

Každá obecná systémová architektura (bezpečnostní architektura, architektura pro řízení, architektura počítačové sítě) je nekompletní z pohledu funkce informačního systému, ale je kompletní z pohledu konkrétního zájmu (bezpečnost, říditelnost, infrastruktura).

Reflektuje specifické požadavky pro konkrétní doménu.

Definuje specifické stavební bloky pro konkrétní doménu.

Definuje technologické standardy pro implementaci stavebních bloků.

Poskytuje stavební bloky pro jednoduché znovupoužití a nižší náklady.


General system architectures

They help in selecting and integrating specific services from the basic architecture to create generic (reusable) solutions across multiple domains. Features of general system architectures include:

Every general system architecture (security architecture, management architecture, computer network architecture) is incomplete from the point of view of the information system function but is complete from a point of view of specific interest (security, manageability, infrastructure).

Reflects specific requirements for a particular domain.

Defines specific building blocks for a particular domain.

It defines the technology standards for the implementation of building blocks.

It provides building blocks for simple reuse and lower costs.

Použito v metodice