Objektivní

Časový milník pro organizaci používanou k prokázání pokroku při dosahování cíle, například "zvýšení využití kapacity o 30% do konce roku 2009 na podporu plánovaného zvýšení podílu na trhu".


Objective

A time-bound milestone for an organization used to demonstrate progress towards a goal, for example, “Increase Capacity Utilization by 30% by the end of 2009 to support the planned increase in market share”.

Použito v metodice