Odvětvová architektura

Charakteristiky odvětvové architektury zahrnují následující:

Reflektují požadavky a standardy specifické vertikálnímu odvětví.

Definují stavební kameny specifické generické problémové doméně.

Obsahuje odvětvově specifická logická data a procesní modely.

Obsahuje odvětvově specifické aplikace a procesní modely, stejně tak I odvětvově specifická business pravidla.

Poskytuje pravidla pro testování sesbíraných systémů.

Podporuje úrovně interoperability napříč odvětvím.


Industry Architecture

The industry architecture features include the following:

They reflect the requirements and standards specific to the vertical sector.

They define the building blocks of a specific generic problem domain.

It contains branch-specific logical data and process models.

It contains industry-specific applications and process models, as well as sector-specific business rules.

Provides rules for testing collected systems.

It supports levels of interoperability across sectors.

Použito v metodice