Orientace na služby

Architektonický styl, který podporuje orientaci na služby. Má tyto charakteristické rysy:

Je založen na návrhu služeb - které odrážejí podnikatelské aktivity v reálném světě - zahrnují podnikové procesy mezi podniky.

Reprezentace služeb využívá obchodní popisy pro poskytování kontextu (tj. Obchodního procesu, cíle, pravidla, zásady, servisního rozhraní a komponenty služby) a implementuje služby pomocí služby orchestrace.

Uvádí jedinečné požadavky na infrastrukturu - doporučuje se, aby implementace používala otevřené standardy pro realizaci interoperability a transparentnosti umístění.


Service Orientation

An architectural style that supports service orientation. It has the following distinctive features:

It is based on the design of the services – which mirror real-world business activities – comprising the enterprise (or inter-enterprise) business processes.

Service representation utilizes business descriptions to provide context (i.e., business process, goal, rule, policy, service interface, and service component) and implements services using service orchestration.

It places unique requirements on the infrastructure – it is recommended that implementations use open standards to realize interoperability and location transparency.

Implementations are environment- specific – they are constrained or enabled by context and must be described within that context.

It requires strong governance of service representation and implementation.

It requires a “Litmus Test”, which determines a “good service”.

Použito v metodice