Ověření souladu

Jakmile je jednou architektura definována je nutné vést její vývoj takovým způsobem, aby naplnila původní vizi a všechny neplánované změny byly pod kontrolou. Pravidelné ověřování souladu implementačních projektů poskytuje mechanismus ke sledování postupu projektů a současně zajistí, že návrh a implementace postupuje v souladu se strategickými a architektonickými cíly.


Verification of compliance

Once architecture is defined, it is necessary to lead its development in such a way that it fulfills the original vision and all unplanned changes are under control. Regular verification of compliance of implementation projects provides a mechanism to monitor the progress of projects, while ensuring that design and implementation are consistent with strategic and architectural goals.

Použito v metodice