Posouzení shody

Jakmile je definována architektura, je nezbytné řídit tuto architekturu prostřednictvím implementace, aby bylo zajištěno, že původní Architecture Vision je přiměřeně realizována a jakákoli implementační výuka je přiváděna zpátky do procesu architektury. Průzkumy plnění období implementačních projektů poskytují mechanismus pro přezkoumání pokroku projektu a zajištění toho, aby návrh a realizace probíhala v souladu se strategickými a architektonickými cíli.


Compliance Assessment

Once an architecture has been defined, it is necessary to govern that architecture through implementation to ensure that the original Architecture Vision is appropriately realized and that any implementation learnings are fed back into the architecture process. Period compliance reviews of implementation projects provide a mechanism to review project progress and ensure that the design and implementation is proceeding in-line with the strategic and architectural objectives.

Použito v metodice