Průmyslová architektura

Mezi vlastnosti průmyslové architektury patří:

 • Odráží požadavky a normy specifické pro vertikální průmysl
 • Definuje stavební bloky specifické pro obecnou problémovou doménu
 • Obsahuje logická data a modely procesů specifické pro daný průmysl
 • Obsahuje průmyslové aplikace a modely procesů, stejně jako obchodní pravidla pro konkrétní odvětví
 • Poskytuje pokyny pro testování sbírek systémů
 • Podporuje úroveň interoperability v celém odvětví

Industry Architecture

Characteristics of Industry Architectures include the following:

 • Reflects requirements and standards specific to a vertical industry
 • Defines building blocks specific to a generic problem domain
 • Contains industry-specific logical data and process models
 • Contains industry-specific applications and process models, as well as industry-specific business rules
 • Provides guidelines for testing collections of systems
 • Encourages levels of interoperability throughout the industry

Použito v metodice