Řízení rizik

Řízení rizik a otázek, které mohou ohrozit úspěšnost praxe podnikové architektury a její schopnost uspokojit, jsou vize, cíle a cíle a především její poskytování.


Risk Management

The management of risks and issues that may threaten the success of the enterprise architecture practice and its ability to meet is vision, goals, and objectives, and, importantly, its service provision.

Použito v metodice