Schopnost úložiště

Schopnost vykonávat činnost související s prací, která přispívá k efektivnímu výkonu úkolu. Schránka dovedností dokumentuje definici dovedností.


Skills Repository

Skill is the ability to perform a job- related activity, which contributes to the effective performance of a task. A skill repository documents the definition of the skills.

Použito v metodice