SMART

Zkratka pro konkrétní, měřitelnou, dosažitelnou, realistickou a časovou orientaci, což je přístup k zajištění toho, aby cíle a cíle byly stanoveny způsobem, který lze dosáhnout a měřit.


SMART

An acronym for Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Time-bound, which is an approach to ensure that targets and objectives are set in a way that can be achieved and measured.

Použito v metodice