Implementace a provádění bezpečnostních opatření

Orgány nebo osoby podle § 3 písm. c) až f) ZKB musí provádět bezpečnostní opatření, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti jejich informačního nebo komunikačního systému. Tyto orgány a osoby mají také povinnost vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
Orgány a osoby podle § 3 písm. h) ZKB jsou povinny zavést a provádět vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a informační systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním své služby.
Požadavky na bezpečnostní opatření podle ZKB jsou obsahem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.


Implementation and implementation of security measures

The authorities or persons referred to in Article 3 c) to f) ZKB must take security measures to the extent necessary to ensure the cyber security of their information or communication system. These authorities and persons are also required to keep safety documentation about them.
Authorities and persons under § 3 let. h) ZKB are obliged to implement and implement appropriate and appropriate security measures for the electronic communications networks and information systems they use in connection with the provision of their services.
Requirements for security measures under the ZKB are contained in the Cyber Security Regulation.

Použito v metodice