Zpracování osobních údajů

Zásady a informace k souhlasu k poskytnutí a zpracování osobních údajů společnosti TAYLLORCOX s.r.o.
  Zpracování osobních údajů

  Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

  Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností TAYLLORCOX s.r.o. se sídlem Na Florenci 1055/35, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jako „zpracovatel“).

  Svůj souhlas poskytuji pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

  Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

  Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny. 

  Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat.
  Tento souhlas uděluji na dobu 60 měsíců od jeho udělení.


  Obchodní podmínky

  Chcete získat dárek k narozeninám?