ISO 10006 Certifikace

Certifikační schéma vychází z požadavků normy ISO 17024, tj. definuje požadavky na odbornou způsobilost a jiné požadavky týkající se specifických pracovních dovedností certifikovaných osob.

  ISO 10006 Certifikace

  Certifikační schéma Project Manager

  Certifikačního orgánu pro certifikaci osob TAYLLORCOX

  Certifikační schéma vychází z požadavků normy ISO 17024, tj. definuje požadavky na odbornou způsobilost a jiné požadavky týkající se specifických pracovních dovedností certifikovaných osob.

  1.   Zaměření certifikačního schématu

  Certifikační schéma se zaměřuje na manažerský průřez oblasti kvality řízení projektů dle ISO 10006.

  Certifikace je zaměřena na implementaci systému řízení kvality projektů a oproti jiným certifikacím projektového řízení se nezaobírá pouze myšlenkou „best practice - nejlepší praxe“ při řízení projektů, ale explicitně se zaměřuje na implementaci a standardizaci procesů projektového řízení.

  Certifikace je svým zaměřením vhodná pro osoby, které při své pracovní činnosti přicházejí do styku s řízením projektů jako například vedoucí projektové kanceláře, projektový manažer, dále odborníkům v oblasti standardizace ISO procesů, manažerům kvality apod.


  2.   Oblasti využití

  Certifikát vystavený dle tohoto certifikačního schématu je možné využít při prokázání odborné způsobilosti: Dle ČSN ISO 10006, ed.2 : 2004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů.

  Certifikace má jeden stupeň: Certifikát Project Manager dle ATO (Accredited Training Organisation)

  3.   Náplň práce a úkolů – charakteristika rozsahu certifikace

  Osoba s certifikátem Project Manager je odpovědná za efektivní implementaci metodiky projektového řízení, zodpovídá za řízení projektů a dohlíží na dodržování projektových směrnic a interních postupů.

  Projekt Manager proto musí ovládat následující požadavky na systém:

  • využívat a uplatňovat znalosti systému managementu podle požadavků příslušných technických norem a legislativních požadavků, ve své činnosti uplatňovat znalosti požadavků a doporučení norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 10006:2004 a požadavků příslušných systémových norem,
  • orientovat se v ostatních normách a požadavcích z oblasti řízení projektů,
  • stanovit rozsah a hranice systému řízení projektů, ve kterém určí, kterých organizačních částí a technických prvků se systém řízení projektů týká,
  • monitorovat účinnost stanovených kritérií vzhledem k projektům, vyhodnocovat jejich vhodnost a účinnost,
  • podílet se na vytvoření, dokumentování, implementaci a udržování systému kvality managementu organizace, a neustálém zlepšování jeho efektivnosti, spolehlivosti produktů a spokojenosti zákazníka,
  • podílet se na monitorování a měření systému managementu a jeho procesů,
  • znát zásady zavádění, udržování a zlepšování systému managementu organizace,
  • navrhovat vzdělávání a výcvik zaměstnanců v jednotlivých oblastech systému managementu,
  • mít znalosti manažera systému managementu organizace,
  • zajistit vyhodnocení účinnosti systému řízení projektů, 
  • aktualizovat systém řízení projektů a příslušnou dokumentaci na základě zjištění auditů a v souvislosti s prováděnými nebo plánovanými změnami,
  • řídit, podílet se na vytvoření, dokumentování, implementaci a udržování systému, a neustálém zlepšování jeho efektivnosti,
  • podílet se na monitorování, měření, auditování a přezkoumávání systému managementu a jeho procesů,
  • připravovat zprávu k přezkoumání systému managementu organizace a navrhovat program k jeho zlepšování,
  • řídit monitorování a měření výkonnosti systému managementu organizace,
  • mít přehled o možnostech a způsobech využití výsledků z auditů,
  • sledovat plnění nápravných a preventivních opatření,
  • znát zásady, metody, nástroje a postupy identifikace neshod, nesouladů a nebezpečí, znát hodnocení a řízení rizik, aspektů a dopadů v daných oblastech systému managementu organizace,
  • být partnerem kontrolním a certifikačním orgánům.

  4.   Požadovaná kvalifikace

  Požadovaná kvalifikace se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání, školení a vykonané praxi, a přikládá k žádosti o certifikaci.

  Vzdělání

  Školení/ kurz

  Ostatní předpoklady

  ČSN EN ISO 9001:2016

  Praxe 6 měsíců v oblasti systémů managementu

  SŠ s maturitou

  ČSN EN ISO 9001:2016

  Praxe alespoň 12 měsíců v oblasti systémů managementu

  Až 50% hodin může být nahrazeno jinou formou např. praxí potvrzenou zaměstnavatelem,   e-learningem, workshopem, odborným osvědčením nebo certifikátem, zpracování případové studie apod.

  5.   Požadované schopnosti

  Pro úspěšné absolvování zkoušky se vyžaduje od uchazeče:

  ·      schopnost plynulého a jasného vyjadřování pojmů a myšlenek jak písemně, tak formou diskuse či případových studií o dané problematice

  ·      organizační a řídicí schopnosti.

  6.   Pravidla chování – zásady pro užívání certifikátu

  Udělený certifikát smí používat pouze certifikovaná osoba, a to jen pro rozsah certifikace. Nesmí být činěny klamné odkazy na certifikační schéma a používání certifikátu nesmí být zavádějící. Certifikovaná osoba nezlehčuje certifikační systém, vede řádně dokumentaci a udržuje svou odbornou způsobilost na aktuální úrovni. Certifikovaná osoba zachovává zásady obecné etiky a dobrých mravů ve vztahu ke svým klientům, partnerům a konkurenci.

  Certifikovanou činnost musí certifikovaná osoba vykonávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a uplatňovat komunikativnost, objektivnost, nekonfliktnost, rozhodnost, odolnost vůči stresům a zátěžím.

  Certifikační orgán musí mít dokumentována pravidla chování pro držitele certifikátů.

  7.   Proces certifikace – požadavky

  Proces certifikace je zcela nezávislý na ukončeném vzdělání, školení a vykonané praxi.

  Průběh zkoušky a hodnocení

  Na počátku zkoušky jsou uchazeči seznámeni s průběhem zkoušky.

  Na závěr je uchazeč seznámen s výsledkem zkoušky.

  Pokud uchazeč o certifikaci nevyhověl při zkoušce, CO ho seznámí s dalším postupem.

  Vyhověl-li uchazeč požadavkům zkoušky, CO mu propůjčí certifikát. Držitelé certifikátu se zavazují podepsáním Zásad pro užívání certifikátu, které jsou nedílnou součástí certifikátu, k jejich dodržování.

  Kritéria pro prvotní certifikaci

  Certifikační zkouška se skládá formou testu a případové studie. Účastníci kurzu případová studii připravují na místě zkoušky s časovým rozmezím cca 30min. Případová studie je pak prezentována osobně tak, aby byly ověřeny prezentační schopnosti a pochopení náplně kurzu uchazečem.

  Písemný test má formu výběru správné odpovědi z více nabídnutých možností. Doba pro vypracování testu je 90 min. Uchazeč uspěje, pokud správně zodpoví nejméně 60%, tj. 45 otázek.

  Platnost certifikátu je 3 roky, s podmínkou dodržování Zásad pro užívání certifikátu, včetně kritérií dozorů. Před vypršením platnosti certifikátu, nejpozději však do 0,5 roku od data ukončení platnosti certifikátu, může certifikovaná osoba, žádat o recertifikaci, jinak se jedná o prvotní certifikaci. 

  Nastanou-li významné změny v požadovaných znalostech nebo certifikačním schématu, tak je nutno postoupit mimořádný dozor.

  Kritéria pro opakovanou certifikaci (dále recertifikaci)

  Recertifikační zkouška má stejný průběh jako certifikační zkouška.

  Platnost certifikátu z recertifikační zkoušky je 3 roky, s podmínkou dodržování Zásad pro užívání certifikátu, včetně kritérií dozorů. Před vypršením platnosti certifikátu, nejpozději však do 0,5 roku od data ukončení platnosti certifikátu, může certifikovaná osoba, žádat o recertifikaci, jinak se jedná o prvotní certifikaci.

  Pozastavení platnosti certifikátu

  Pozastavení platnosti je stav, kdy se certifikovaná osoba nesmí odkazovat na platnost certifikátu. K pozastavení přistupuje certifikační orgán v případě, že certifikovaná osoba nedodržuje podmínky certifikačního schématu, anebo v případě méně závažného porušení certifikačního schématu. Podkladem pro rozhodnutí o pozastavení platnosti jsou zjištění certifikačního orgánu nebo stížnosti na certifikovanou osobu. Platnost je pozastavena na dobu určitou, nejdéle na 1 rok. Pokud důvody pominou, je platnost obnovena. Pokud důvody trvají déle než 1 rok, je platnost ukončena a certifikát odebrán.

  Odebrání certifikátu

  Odebrání certifikátu je stav ukončení platnosti před uplynutím doby platnosti certifikátu na něm uvedené. K odebrání certifikátu přistupuje certifikační orgán v případě, že certifikovaná osoba porušuje podmínky certifikačního schématu, anebo v případě závažného porušení Pravidel chování dle kapitoly 6, či v případě, že nepominou důvody pro pozastavení. Podkladem pro rozhodnutí o odebrání certifikace jsou zjištění certifikačního orgánu nebo stížnosti na certifikovanou osobu.

  Zpět na kurz ISO 10006 >

  Chcete získat dárek k narozeninám?