Atribut

Generic - Kvalita nebo charakteristika, která je nebo je přiřazena někomu nebo něco.

ITIL - Informace o kontingenční položce. Příklady jsou název, umístění, číslo verze a cena. Atributy CI jsou zaznamenávány v databázi řízení řízení (CMDB) a udržovány jako součást systému řízení řízení (CMS).

PPM - Charakteristická nebo inherentní vlastnost.


Attribute

Generic – A quality or characteristic inherent in or ascribed to someone or something.

ITIL – A piece of information about a con guration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of CIs are recorded in a con guration management database (CMDB) and maintained as part of a con guration management system (CMS). See also relationship; con guration management system.

PPM – A characteristic or inherent feature.

Použito v metodice