BCP

Plán kontinuity podnikání

Generic - Plánování, které identifikuje expozici organizace vůči vnitřním i vnějším hrozbám a syntetizuje tvrdé a měkké prostředky, aby zajistilo organizaci efektivní prevenci a obnovu a současně udrželo konkurenční výhodu a integritu hodnotového systému.

ITIL - Plánování kroků potřebných k obnovení obchodních procesů po přerušení provozu. Plán také identifikuje spouštěče pro vyvolání, osoby, které se mají zapojit, komunikace atd. Plány kontinuity služeb IT tvoří důležitou součást plánů kontinuity provozu.

PPM - Plán rychlého a efektivního obnovení základních obchodních operací tím, že řídí akce obnovy vybraných týmů pro obnovu.


BCP

Business continuity plan

Generic – Planning which identi es the organization’s exposure to internal and external threats and synthesizes hard and soft assets to provide effective prevention and recovery for the organization, whilst maintaining competitive advantage and value-system integrity.

ITIL – A plan de ning the steps required to restore business processes following a disruption. The plan also identi es the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. IT service continuity plans form a signi cant part of business continuity plans.

PPM – A plan for the fast and ef cient resumption of essential business operations by directing recovery actions of speci ed recovery teams.

Použito v metodice