Champion–challenger model

Technika, při níž se očekává, že se každý bude řídit procesy v oblasti portfolia (současný "šampion"), ale někdo může doporučit změnu ("challenger"). Po přijetí se "challenger" stává novým "šampionem". Takoví vyzývatelé by měli být povzbuzováni jako způsob, jak zajistit účast v celé organizaci a počet obdržených podání by měl být pravidelně sledován.


Champion–challenger model

A technique whereby everyone is expected to comply with the de ned portfolio processes (the current ‘champion’) but anyone can recommend a change (a ‘challenger’). Once adopted, the ‘challenger’ becomes the new ‘champion’ process. Such challengers should be encouraged as a way of ensuring engagement across the organization, and the number of submissions received should be monitored on a regular basis.

Použito v metodice