CI

Konfigurační položka

Generic - Položka, komponenty, která je pod řízením změn.

ITIL - Jakákoli součást nebo jiná služba, která musí být spravována za účelem poskytování služby IT. Informace o každé položky o kon- trolech jsou zaznamenány v záznamu o konspektu v rámci systému řízení řízení (CMS) a jsou udržovány po celou dobu jeho životnosti prostřednictvím správy aktiv a správy konsorcia. Konfigurační položky jsou pod kontrolou správy změn. Obvykle se jedná o IT služby, hardware, software, budovy, lidi a formální dokumentaci, jako je procesní dokumentace a dohody o úrovni služeb.

PPM - Entita (aktivum), která je předmětem správy konfigurace. Jednotka (aktivum) může být součástí produktu, nebo souboru produktů ve vydání.


CI

Configuration item

Generic – Component item that is under change control.

ITIL – Any component or other service asset that needs to be managed in order to deliver an IT service. Information about each con guration item is recorded in a con guration record within the con guration management system (CMS) and is maintained throughout its lifecycle by service asset and con guration management. Configuration items are under the control of change management. They typically include IT services, hardware, software, buildings, people and formal documentation such as process documentation and service level agreements.

PPM – An entity (asset) that is subject to configuration management. The entity (asset) may be a component of a product, a product, or a set of products in a release.

Použito v metodice