Doručitelný

Generic - Konečný výsledek vyplývající ze snahy.

ITIL - Něco, co musí být poskytnuto pro splnění závazku v dohodě o úrovni služeb nebo ve smlouvě. Používá se také neformálnějším způsobem jako plánovaný výstup jakéhokoli procesu.

PPM - Specializovaný produkt (hmotný nebo nehmotný artefakt), který je vyroben, vytvořen nebo vytvořen v důsledku plánované činnosti a předán uživateli.


Deliverable

Generic – The end result arising from an endeavour.

ITIL – Something that must be provided to meet a commitment in a service level agreement or a contract. It is also used in a more informal way to mean a planned output of any process.

PPM – A specialist product (the tangible or intangible artefact) that is produced, constructed or created as a result of a planned activity and handed over to a user(s).

Použito v metodice