Funkce

Generic - Akce prováděná zařízením, osobou nebo oddělením v rámci organizace.

ITIL - Tým nebo skupina lidí a nástroje nebo jiné zdroje, které používají k provádění jednoho nebo více procesů nebo činností - například servisního stolu. Termín také má dva další významy.

Zamýšlený účel konfigurace, položky, osoby, týmu, procesu nebo služby IT. Jednou funkcí e-mailové služby může být například ukládání a předávání odchozích e-mailů, zatímco funkce podnikového procesu může být odeslání zboží zákazníkům.

Chcete-li účel správně provést, použijte funkci "Počítač je funkční".

PPM - Co dělá něco, vyjádřeno jako aktivní sloveso a měřitelné podstatné jméno (co nejblíže). Může být hmotný (např. Váha medvědi) nebo nehmotná (například pracuje intuitivně).


Function

Generic – An action carried out by a device, person or a department within an organization.

ITIL – A team or group of people and the tools or other resources they use to carry out one or more processes or activities – for example, the service desk. The term also has two other meanings.

An intended purpose of a configuration, item, person,team, process or IT service. For example, one function of an email service may be to store and forward outgoing mails, while the function of a business process may be to despatch goods to customers.

To perform the intended purpose correctly,asin‘The computer is functioning.’

PPM – What something does, expressed as an active verb and a measurable noun (as closely as possible). It may be tangible (e.g. bears weight) or intangible (e.g. operates intuitively).

Použito v metodice