Gated recenze

Strukturované přezkoumání projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních ujednání o správě věcí veřejných uskutečněných v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investování podle dohodnutých obchodních případů a plánů zůstává v platnosti.


Gated review

A structured review of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per agreed business cases and plans remains valid.

Použito v metodice