Graf SLAM

Na monitorování a hlášení úspěchů v porovnání s cílovými úrovněmi služeb se používá graf sledování dohody o úrovni služeb (SLAM). Graf SLAM je obvykle barevně kódován, aby ukázal, zda byl každý z dohodnutých cílů úrovně služeb splněn, zmeškán nebo téměř zmeškán během každého z předchozích 12 měsíců.


SLAM chart

A service level agreement monitoring (SLAM) chart is used to help monitor and report achievements against service level targets. A SLAM chart is typically colour-coded to show whether each agreed service level target has been met, missed or nearly missed during each of the previous 12 months.

Použito v metodice