Health check

Kontrola stavu je kvalitní nástroj, který poskytuje přehled stavu projektu, programu nebo portfolia. Účelem kontroly stavu je získat objektivní posouzení toho, jak dobře funguje projekt, program nebo portfolio vzhledem k jeho cílům a jakýmkoli příslušným procesům nebo normám.

Kontrola stavu se liší od přezkoumání, jelikož jde o nástroj, který P3O používal pro účely uvědomění, aby informoval o konkrétních akcích nebo plánech vývoje schopnosti splatnosti, zatímco revize podléhající dani je součástí formálního uspořádání správy.


Health check

A health check is a quality tool that provides a snapshot of the status of a project, programme or the portfolio. The purpose of a health check is to gain an objective assessment of how well the project, programme or portfolio is performing relative to its objectives and any relevant processes or standards.

A health check differs from a gated review in that it is a tool used for assurance purposes by the P3O to inform specific actions or capability maturity development plans, whereas a gated review is part of formal governance arrangements.

Použito v metodice