Hodnotová síť

Komplexní soubor vztahů mezi dvěma nebo více skupinami nebo organizacemi. Hodnota je generována výměnou znalostí, informací, zboží nebo služeb.


Value network

A complex set of relationships between two or more groups or organizations. Value is generated through exchange of knowledge, information, goods or services.

Použito v metodice