Hodnotové skóre

Výsledek realizace opce nebo návrhu, posuzovaný na stupnici od 1 do 10 a vážení hodnotového řidiče, proti kterému je hodnocena.


Value score

The product of the performance of an option or proposal, assessed on a scale of 1–10, and the weighting of a value driver against which it is being assessed.

Použito v metodice