Kategorie

Jmenovaná skupina věcí, které mají něco společného. Kategorie se používají ke společnému seskupování podobných věcí. Například typy nákladů se používají k seskupení podobných typů nákladů. Kategorie incidentů se používají ke sdružování podobných typů incidentů, zatímco typy CI se používají k seskupování podobných typů kontingeračních položek.


Category

A named group of things that have something in common. Categories are used to group similar things together. For example, cost types are used to group similar types of cost. Incident categories are used to group similar types of incident, while CI types are used to group similar types of con guration item.

Použito v metodice