Koncese

Nesprávná specifikace, kterou projektová rada akceptuje bez nápravných opatření.


Concession

An off-specification that is accepted by the project board without corrective action.

Použito v metodice