Konstrukční autorita

Úloha nebo funkce (trvalá, dočasná nebo virtuální), která poskytuje odborné poradenství odborníků nebo vlastní nějakou firemní funkci, službu, standard nebo strategii, která bude ovlivněna, nebo hlavní programový výsledek nebo změnu, která musí být kontrolována.

Mohlo by to být návrh infrastruktury informačních technologií nebo infrastruktury nebo hlavní smlouva o poskytování služeb, může to být také model podnikového procesu nebo program nebo firemní plán.

Návrhářský úřad poskytuje odborné znalosti a pokyny v konkrétní oblasti, aby zajistila, že při plánování a provádění změn bude zajištěno vhodné přizpůsobení a kontrole. Na úrovni programu může tato role v zastoupení manažera programu poradit nebo vlastnit řízení obchodních plánů. Na podnikové úrovni může tato role řídit podnikovou architekturu organizace.


Design authority

A role or function (permanent, temporary or virtual) that provides expert specialist advice or owns some corporate function, service, standard or strategy that will be affected, or a major programme outcome or change that needs to be controlled.

This could be an IT or property infrastructure design, or a major service contract, it could also be a business process model or the programme or corporate blueprint. The design authority provides expertise and guidance on a specific area to ensure there is appropriate alignment and control when changes are being planned and implemented.

At a programme level this role may advise or own the business blueprint management on behalf of the programme manager. At the enterprise level, this role may manage the enterprise architecture of the organization.

Použito v metodice