KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Generic - Měřítko výkonnosti.

ITIL - Metrika, která slouží k řízení IT služeb, procesu, plánu, projektu nebo jiné činnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají k měření dosažení kritických faktorů úspěšnosti.

Mnohé metriky mohou být měřeny, ale pouze ty nejdůležitější jsou definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti a používají se k aktivně řízenému zpracování a hlášení o procesu, IT službách nebo činnosti. Měly by být vybrány tak, aby zajistily, že se bude řídit účinnost, efektivita a efektivita nákladů.

PPM - Měřítko výkonnosti, které slouží k pomoci organizaci de ne a vyhodnocuje její úspěšnost při dosahování pokroku při plnění svých organizačních cílů.


KPI

Key performance indicator

Generic – A measure of performance.

ITIL – A metric that is used to help manage an IT service, process, plan, project or other activity. Key performance indicators are used to measure the achievement of critical success factors.

Many metrics may be measured, but only the most important of these are defined as key performance indicators and used to actively manage and report on the process, IT service or activity. They should be selected to ensure that efficiency, effectiveness and cost-effectiveness are all managed.

PPM – A measure of performance that is used to help an organization de ne and evaluate how successful it is in making progress towards its organizational objectives.

Použito v metodice