Kritická cesta

Linka spojí počátek síťové aktivity s konečnou aktivitou v dané síti prostřednictvím aktivit s nulovým pohybem, tzn. těch činností, kde jakékoli zpoždění ovlivní konečný den celého plánu. Může jít o více než jednu takovou cestu. Součet trvání aktivity na kritické cestě určuje konečný termín plánu.


Critical path

The line connecting the start of an activity network with the final activity in that network through those activities with zero float, i.e. those activities where any delay will affect the end date of the entire plan. There may be more than one such path. The sum of the activity durations on the critical path will determine the end date of the plan.

Použito v metodice