Kvalita

Generic - Míra, do jaké splňuje požadovaný soubor definovaných charakteristik.

ITIL - Schopnost produktu, služby nebo procesu poskytnout zamýšlenou hodnotu. Například hardwarová součást může být považována za vysoce kvalitní, pokud funguje podle očekávání a přináší požadovanou spolehlivost. Kvalita procesu také vyžaduje schopnost sledovat efektivitu a efektivitu a v případě potřeby je zlepšit.

PPM - Míra, v níž vlastnosti a přirozené nebo přiřazené vlastnosti produktu, osoby, procesu, služby a nebo systému nesou schopnost prokázat, že splňuje očekávání nebo stanovené potřeby, požadavky nebo specifikace.


Quality

Generic – The degree to which a set of defined characteristics ful l the requirement.

ITIL – The ability of a product, service or process to provide the intended value. For example, a hardware component can be considered to be of high quality if it performs as expected and delivers the required reliability. Process quality also requires an ability to monitor effectiveness and efficiency, and to improve them if necessary. See also quality management system.

PPM – The degree to which the features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system bear on its ability to show that it meets expectations or stated needs, requirements or specification.

Použito v metodice