Manažer týmu

Osoba odpovědná za výrobu těchto produktů přidělená manažerem projektu (jak je definována v pracovním balíčku) na vhodnou kvalitu, časový plán a za cenu přijatelnou pro projektovou radu. Tato role se hlásí a vede vedoucí projektu. Není-li přiřazen týmový manažer, manažer projektu se ujme odpovědnosti role manažera týmu.


Team manager

The person responsible for the production of those products allocated by the project manager (as defined in a work package) to an appropriate quality, timescale and at a cost acceptable to the project board. This role reports to, and takes direction from, the project manager. If a team manager is not assigned, then the project manager undertakes the responsibilities of the team manager role.

Použito v metodice