Mandát

Informace vytvořené externě pro projekt nebo program, který vytváří zadání a slouží k zahájení projektu PRINCE2 nebo k identifikaci programu MSP. Mandát může být iniciován nestrukturovaným přístupem, nebo může být odvozen ze strategického plánování, plánování podnikání nebo řízení portfolia.


Mandate

Information created externally to a project or programme that forms the terms of reference and is used to start up a PRINCE2 project or identify an MSP programme. A mandate may be initiated through an unstructured approach, or it may be derived from strategic planning, business planning or portfolio management processes.

Použito v metodice