Metoda vodopádu

Rozvojový přístup, který je lineární a sekvenční, s odlišnými cíli pro každou fázi vývoje. Jakmile je fáze vývoje dokončena, vývoj pokračuje do další fáze a dřívější fáze se nerevidují (a proto je analogie toho, že voda, která se v horách nemůže vrátit).


Waterfall method

A development approach that is linear and sequential, with distinct goals for each phase of development. Once a phase of development is completed, the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water owing down a mountain cannot go back).

Použito v metodice