Nákladové středisko

Generic - účetní termín pro část organizace, která může být přidělena.

ITIL - obchodní jednotka nebo projekt, kterému jsou přiděleny náklady. Nákladové středisko neúčtuje poplatky za poskytované služby. Poskytovatel služeb IT může být provozován jako nákladové středisko nebo ziskové středisko.

PPM - účetní termín používaný k popisu divize, obchodní jednotky nebo části organizace, která přímo neprispievá k dosažení zisku společnosti. Nepřímo přispívá k organizaci poskytováním služby nebo podpůrné funkce ziskovým dílům organizace.


Cost centre

Generic – An accounting term for a part of an organization to which costs can be allocated.

ITIL – A business unit or project to which costs are assigned. A cost centre does not charge for services provided. An IT service provider can be run as a cost centre or a profit centre.

PPM – An accounting term used to describe a division, business unit or part of an organization that does not directly contribute to achieving profit for a company. It indirectly contributes to the organization by providing a service or support function to profit- making parts of the organization.

Použito v metodice