Obchodní případ

Generic - Obchodní případ zachycuje důvody pro zahájení projektu nebo úkolu. Často je prezentován v dobře strukturovaném písemném dokumentu, ale může někdy pocházet i ve formě krátkého verbálního argumentu nebo prezentace. Logika obchodního případu spočívá v tom, že kdykoli se spotřebovávají prostředky nebo úsilí, měly by být na podporu specifické obchodní potřeby.

ITIL - Ospravedlnění významné položky výdajů. Obchodní případ obsahuje informace o nákladech, výhodách, možnostech, problémech, rizicích a možných problémech. 

PPM - Ospravedlnění organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), které obvykle obsahují náklady, přínosy, rizika a časové plány a proti kterým je testována trvanlivost životaschopnosti.


Business case

Generic – A business case captures the reasoning for initiating a project or task. It is often presented in a well-structured written document, but may also sometimes come in the form of a short verbal argument or presentation. The logic of the business case is that, whenever resources or effort are consumed, they should be in support of a speci c business need.

ITIL – Justi cation for a signi cant item of expenditure. The business case includes information about costs, bene ts, options, issues, risks and possible problems.

PPM – The justi cation for an organizational activity (strategic, programme, project or operational) which typically contains costs, bene ts, risks and timescales, and against which continuing viability is tested.

Použito v metodice