Ohrožení

Generic - Nadcházející nebezpečí nebo škody.

ITIL - Hrozbou je něco, co by mohlo zneužít zranitelnost. Jakákoli potenciální příčina incidentu může být považována za hrozbu. Například oheň představuje hrozbu, která by mohla zneužít zranitelnost obložitelných krytin. 

Tento termín se běžně používá při správě bezpečnosti informací a řízení nepřetržitosti služeb IT, ale vztahuje se i na další oblasti, jako je správa problémů a dostupnosti.

PPM - Nejistá událost, která by mohla mít negativní dopad na cíle nebo přínosy.


Threat

Generic – Impending danger or harm.

ITIL – A threat is anything that might exploit a vulnerability. Any potential cause of an incident can be considered a threat. For example, a fire is a threat that could exploit the vulnerability of ammable oor coverings. This term is commonly used in information security management and IT service continuity management, but also applies to other areas such as problem and availability management.

PPM – An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits.

Použito v metodice