OLA

Provozní dohoda

Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a jinou částí téže organizace. Podporuje poskytování IT služeb poskytovateli IT služeb zákazníkům a definuje zboží nebo služby, které mají být poskytnuty, a povinnosti obou stran. Může například existovat dohoda o provozní úrovni mezi:

• Poskytovatel služeb IT a oddělení nákupu, aby získali hardware v dohodnutých časech

• Servisní stůl a podpůrná skupina pro zajištění řešení incidentů v dohodnutých časech.


OLA

Operational level agreement

An agreement between an IT service provider and another part of the same organization. It supports the IT service provider’s delivery of IT services to customers and defines the goods or services to be provided and the responsibilities of both parties. For example, there could be an operational level agreement between:

• The IT service provider and a procurement department to obtain hardware in agreed times

• The service desk and a support group to provide incident resolution in agreed times.

Použito v metodice