Optimismus zaujatost

Vymezená Zelená kniha HM Treasury jako ukázaná systematická tendence hodnotitelů být nadměrně optimističtější o klíčových parametrech projektu, včetně kapitálových nákladů, provozních nákladů, trvání prací a dodávek výhod.

K tomu je třeba provést úpravy odhadů nákladů na program a projekt, přínosů a trvání prací na základě empirických údajů. Standardní úpravy jsou zahrnuty v zelené knize ministerstva financí a na internetových stránkách ministerstva financí.


Optimism bias

Defined by the HM Treasury Green Book as the demonstrated systematic tendency for appraisers to be over-optimistic about key project parameters, including capital costs, operating costs, works duration and benefits delivery.

To address this, adjustments should be made to the estimates of programme and project costs, benefits and works duration based on empirical data. Standard adjustments are included in the HM Treasury’s Green Book and on the HM Treasury’s website.

Použito v metodice