PIR

Kontrola po implementaci

Generic - Formální přezkum programu nebo projektu. Používá se k zodpovězení otázky: "Dosáhli jsme toho, co jsme se vydali, v obchodních podmínkách, a pokud ne, co by se mělo udělat?"

ITIL - Recenze, které se uskuteční po provedení změny nebo realizace projektu. Určuje, zda byla změna nebo projekt úspěšná, a identifikuje příležitosti ke zlepšení.

PPM - Proces určování povahy a hodnoty dosažených výhod a ponaučení získaných z projektu. To by bylo nutné opakovat v intervalech, aby bylo možné shromáždit plné výsledky.


PIR

Post-implementation review

Generic – A formal review of a programme or project. It is used to answer the question ‘Did we achieve what we set out to do, in business terms, and if not, what should be done?’

ITIL – A review that takes place after a change or a project has been implemented. It determines whether the change or project was successful, and identifies opportunities for improvement.

PPM – The process of determining the nature and value of benefits achieved and lessons learned from the project. This would need to be repeated at intervals to collate full results.

Použito v metodice